عبرت‌ها در پشت پديده‌ها و حادثه‌ها كمين كرده‌اند تا آدمي آنها را ببيند و بشناسد و گرفتار بي‌كاري، كم‌كاري، دوباره‌ كاري، كندكاري و خراب‌كاري نشود. پس عبرت ‌بين باشيم.
احساسات در انتخابات مانند یک آفتی است که بیشتر در شهر های زیر ده هزار نفر بیشتر به چشم می خورد احساساتی که بیشتر از طایفه گری و آشنابازی نشات می گیرد.
جوانان سرمایه های عظیم همه ی جوامع هستند ،موفقیت و پیشرفت جوامع با موفقیت جوانانشان گره خورده است.
آنان که سیلی خورده ی فقر نیستند یا سکوت معنا داری دارند و یا خود را تبرئه می دانند و یا بهانه می آورند و می گویند زورمان به فقر نمی رسد یا توجیه می کنند اما کسانی هستند که بی انتظار تشکر و سپاس زير بار گره گشایی از کارهای فقرا می روند گویی این گونه می اندیشند کسی غیر از آنها نیست که با فقر مبارزه کند .
پیشرفت لاک‌پشتی وار پروژه راه آهن اردبیل ، تخصیص قطره‌چکانی و ناامیدکننده‌ اعتبارات و اخبار و گزارشات ضد و نقیضی که در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی پروژه به گوش می‌رسد، ته‌مانده‌‌ی امید مردم استان برای طنین‌انداز شدن صدای سوت قطار در اردبیل را به یاس تبدیل می‌سازد.
در درون جوانان ایران استعداد و توانایی فوق العادهای وجود دارد اما باید به آنان اعتماد کرده و برخورد مربیگرایانه را جایگزین برخورد های تحکیم آمیز کرد.
حجاب خدا نمایی است
در روزگارناسپاسی که همه خود را به نمایش می گذارند داشتن حجاب ، خدا‌نمایي است.
حالا که برجام هم به فرجام رسیده و باز آش همان است و کاسه همان است سه سال عمر دولت گذشته ولی هیچ کلیدی هیچ قفلی را باز نکرده.
وقتی نوبت ساخت يادمان شهدا كه مي شود، بايد به كسري بودجه برخورد كنيم؟!
رجایی ریش نداشت ، اما ریشه داشت ؛ و خوب زخم های مردم را می شناخت.

صفحه‌ها